Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Mind your growth eenmanszaak is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer 77366018. Mind your growth verleent diensten en maakt reclame uitingen voor haar diensten.
Definitie cliënt: De persoon, die direct of indirect (via zijn/haar werkgever), dan wel de vennootschap of instantie die aan mind your growth een opdracht verstrekt.
Definitie partijen: Daar waar in de overeenkomst “partijen” wordt vermeld worden mind your growth en cliënt bedoeld.
Definitie diensten: Alle, door mind your growth aan de cliënt, geleverde diensten en producten – in de ruimste zin van het woord-waaronder, doch niet uitsluitend; coaching en andere vormen van begeleiding, zoals training zowel live als online, stay free programma, fysiotherapie, yoga, Break free programma, EHBBO programma, Power-up in one day en het burn-out free programma, e-books, elektronische begeleiding en advisering en andere ad-hoc werkzaamheden, die noodzakelijk zijn uit te voeren in het kader van een opdracht en inherent zijn aan de intentie van de opdracht, zelfs indien deze mogelijk niet als zodanig zijn omschreven, dan wel op uitdrukkelijk verzoek van cliënt zijn verricht.
Definitie Traject: Het tussen mind your growth en cliënt overeengekomen Traject van Diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes waarbij mind your growth diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen cliënt en mind your growth.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt aan mind your growth.
2.3 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van cliënt kunnen niet van toepassing zijn op de Diensten van mind your growth, tenzij deze in haar geheel of gedeeltelijk door mind your growth uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard.
2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronisch systeem van mind your growth wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdsstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

Artikel 3. Betaling en facturering
3.1 Mind your growth zendt cliënt facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.
3.2 Voor de individuele coaching sessies geldt dat het bedrag voor aanvang van de sessie in bezit dient te zijn van mind your growth.
3.3 Stay free, yoga, Break free programma, EHBBO en burn-out free programma, power-up in one day: voor aanvang van deze dienst dient minimaal 1 derde van de hoofdsom in bezit te zijn van mind your growth. De voorkeur gaat uit naar de hoofdsom in een keer te betalen. De mogelijkheid bestaat om de hoofdsom in 3 termijnen te betalen. Eerste termijn dient ontvangen te zijn voor aanvang van het traject. De tweede termijn uiterlijk 2 dagen na het ontvangen van de tweede factuur, dit zal op 1/3 van het traject plaatsvinden. De derde termijn dient uiterlijk 2 dagen na het verzenden van de derde factuur te zijn voldaan, dit zal op 2/3 van het traject plaatsvinden. De cliënt ontvangt hiervoor aparte facturen.
3.4 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldatum respectievelijk binnen de overeen gekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.
3.5 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledig betaling van het verschuldigde aan mind your growth heeft plaatsgevonden.
3.6 Mind your growth is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.
3.7 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van mind your growth, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van mind your growth aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
3.8 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledig verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
3.9 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitenrechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door mind your growth ingeschakelde advocaten, deurwaardes en andere deskundigen.

Artikel 4. Uitvoering van een Traject
4.1 De met mind your growth gesloten overeenkomst voor een Traject leidt voor mind your growth tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij mind your growth gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van mind your growth verlangd kan worden.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft mind your growth het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de cliënt geschieden. Alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van een deel van het Traject zijn betrokken kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
4.3 Mind your growth is geregistreerd lid bij het BIG-register. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg is een wettelijk online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren. Mind your growth is bevoegd zorgverlener en voert de titel fysiotherapeut.
4.4 Cliënt dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door mind your growth gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.
4.5 Cliënt dient zich vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.
4.6 Bij het aangaan van het stay free traject gaat de cliënt akkoord met opnames van de coaching sessies. De groepssessies vinden via zoom plaats. Deze sessies zullen gedeeld worden in de online academie op www.themindtravaller.nl en te zien zijn voor alle deelnemers van het stay free traject.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1 Mind your growth is gerechtigd:
a. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van trainingen en coachsessies in een programma.
c. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen.
d. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen.
e. (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende cliënt ontvangt hiervan bericht, zonder dat mind your growth gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.
5.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het -voor een behoorlijke uitvoering- noodzakelijk is om het overeengekomen Traject te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
5.3 Indien een wijziging of een aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal mind your growth de cliënt hierover inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal mind your growth daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Annulering door/opzeggen van en verhindering van cliënt bij een programma.
6.1 Cliënt is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen. Met een opzegtermijn van 2 weken.
6.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een aangetekende brief aan het adres van mind your growth dat is vermeld op de website van de KVK.
6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is mind your growth niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan mind your growth te voldoen

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Mind your growth is niet aansprakelijk jegens client voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van mind your growth.
7.2 Indien en voor zover op mind your growth enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van mind your growth de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.
7.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van mind your growth in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
7.4 Iedere schade jegens mind your growth, behalve een schade die door mind your growth is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Indien mind your growth door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is mind your growth gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van mind your growth op betaling door cliënt voor reeds door mind your growth verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
8.2 Mind your growth zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Mind your growth heeft slechts een inspanningsverplichting.
8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van mind your growth) waardoor mind your growth tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van mind your growth kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt (verder) nakomt.

Artikel 9. Uitvoering door derden
9.1 Mind your growth is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid
10.1 Mind your growth zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of mind your growth daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.
10.2 Cliënt resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van mind your growth of andere cliënts/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door mind your growth/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten.
11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door mind your growth ontwikkelde trainingen, online programma’s, programma’s, documenten, brochures, programma’s, handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van mind your growth, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden mind your growth en gehanteerde software berusten bij mind your growth of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.
11.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mind your growth is het niet toegestaan om enig door mind your growth aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
11.3 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door mind your growth geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 12. Persoonsgegevens.
12.1 Mind your growth behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.
12.2 Mind your growth neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door mind your growth.
12.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.
12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan mind your growth en mind your growth zal de informatievoorziening dan stop zetten.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechten
13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen voortvloeiende uit een rechtsgeldig getekende offerte/overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen mind your growth gevestigd is.

Artikel 14. Individuele trainingen en trajecten
14.1 De overeenkomst tussen cliënt en mind your growth voor een traject betreffende een individuele training loopt van rechtswege af na het einde van het overeengekomen traject.
14.2 Annulering van een individuele afspraak kan kosteloos geschieden tot 24 uur voor aanvang van een afspraak. Bij een annulering van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak, zal 50% van het tarief geldende voor de afspraak in rekening worden gebracht.
14.3 De inschrijving voor een individuele sessie of een volledig traject gebeurt mondeling met een schriftelijke bevestiging, tenzij anders is overeengekomen met mind your growth.
14.4 Door de inschrijving voor een individuele sessie of een volledig traject aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
14.5 Annuleren van een individuele afspraak kan telefonisch of via de email via: info@mindygreven.nl

Artikel 15. Groepstrainingen/ workshop(s)
15.1.1 De overeenkomst tussen cliënt en mind your growth voor een Traject betreffende een groepstraining/ workshop(s) loopt van rechtswege af na de laatste sessie van de groepstraining/ workshop(s).
15.1.2 Mind your growth en cliënt hebben te allen tijde het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien er sprake is van een ontwrichte situatie tijdens het Traject.
15.1.3 Cliënt heeft ook te allen tijde het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De cliënt houdt de verplichting te betalen voor minimaal de helft van het afgesproken Traject of meer wanneer dat reeds heeft plaats gevonden.
15.2.1 De inschrijving voor een Traject omvattende een groepstraining/ workshop(s) gebeurt uitsluitend online, tenzij anders is overeengekomen met mind your growth.
15.2.2 Door de inschrijving voor een groepstraining/ workshop(s) aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
15.2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Mind your growth bevestigt per email de inschrijving en houdt het recht om binnen 5 werkdagen na ontvangst van de inschrijving een inschrijving te weigeren.
15.2.4 Mind your growth verzendt voordat het Traject start per email een factuur (als PDF bestand). De gehele kosten van de groepstraining/ workshop(s) zijn bij vooruitbetaling voor de start van de groepstraining/ workshop(s) verschuldigd tenzij anders is besproken.
15.2.5 Bij een niet tijdige of onvolledige betaling behoudt mind your growth zich het recht cliënt uit te sluiten van deelname.
15.3.1 Annuleren van de groepstraining/ workshop(s) kan telefonisch of via de email via: info@mindygreven.nl
15.3.2 Annulering van een groepstraining/ workshop(s) kan kosteloos plaats vinden tot 10 werkdagen voor aanvang van de overeengekomen training/ workshop(s). Bij een annulering van een groepstraining/ workshop(s) binnen 10 werkdagen mind your growth genoodzaakt 50% van het overeengekomen tarief in rekening te brengen.
15.3.3 Indien door omstandigheden een groepstraining/ workshop(s) onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal mind your growth trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende groepstraining/ workshop(s). Indien dit niet mogelijk is en mind your growth de training/ workshop(s) annuleert zal mind your growth per omgaande het deelnamegeld restitueren aan de cliënt. De cliënt heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens mind your growth is uitgesloten.
15.4 Mind your growth behoudt zich het recht om van locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen de groepstraining/ workshop(s) geen doorgang te laten vinden. Mind your growth zal de cliënt hier tijdig over informeren.